مسجدرسول الله(ص)روستاي مازغ بالا


درقديم الايام مجموعه روستاهاي مازغ بالاومازغ پايين بنام روستاي مازغ ناميده مي شد


که مرکب ازدومحله بزرگ بالاوپايين بوده است که درمرکزيت اين


دومحله مسجدي بناميگرددکه بعدهابنام مسجدرسول الله(ص)نامگذاري


گرديده است که چون تنهامسجدروستاي مازغ بالابوده است بنام مسجدروستاي مازغ


گفته شده تاقبل ازدهه1320توليدداري آن درعهده مرحوم کربلايي حمزه دادشاهي


بوده است که پس ازفوت مرحوم کربلايي حمزه ابن دادشاه اين مسئوليت به
خواهرزاده اش مرحوم حاج عبدالرسول شهرياري سپرده شده است که ايشان


درطول مدت چندين ساله توانسته است اين مسجدراتجديدبنانمايد


که به سبک آن روزباآجروچوب که ازمصالح بسيارپيشرفته


بوده بازسازي مينمايدوتنهامسجداهالي مورداستفاده قرارميگيرد.


تااينکه درسال1351که مرحوم حاج عبدالرسول شهرياري


به رحمت ايزدي پيوست بنابه وصيت کتبي وي فرزندش


بنام شهرياروصي خودقرارمي دهدوازجمله توليدداري


مسجدرسول الله(ص)وسايرامورات مربوطه به عهده فرزندش گذاشته است


که ازآن سال يعني خرداد ماه سال1351تاکنون فرزندش بنام شهريارشرياري


متولي مسجدرسول الله(ص)وحسينيه امام حسين(ع)مي باشدکه


درطول اين مدت يک باردرسال1360وبارديگردرسال1387توسط آقاي شهرياري


اين مسجدتجديدبناگرديده است که هم اکنون باکليه مصالح ساختماني


امروزي وباوسعت حدوددوهزارمترمربع وبازيربناي پانصدمترمربع


وداراي گنبدي به ارتفاع13متربناگرديده که مسجدجامع روستاناميده مي شود.


دليل احداث مدارس دراين مکان همجواري بااين مکان مقدس مسجد
رسول الله(ص)بوده که هم اکنون4آموزشگاه درهمسايگي


اين مسجدبناگرديده که درمواقع وم اجراي فرايض وجلسات


کليه دانش آموزان وکارکنان ازنعمت اين مسجد برخوردارندوبه


لحاظ اينکه درکنارجاده اصلي واقع گرديده مسافرين وعابرين نيزبه


موقع ازامکانات موجود استفاده مينمايند.


مدارس موجوددرهمجواري اين مسجد،قديمي ترين آن دبستان شهيدکامياب


مازغ بالادرسال1340بنام دبستان شهرياري مازغ افتتاح گرديده است


وآخرين آن هنرستان شهيدشباني است که درسال1389افتتاح شده است و


نيزخانه بهداشت ودهياري روستانيزازنعمت همسايگي اين مسجدوحسينيه امام حسين(ع)برخوردارند.


کارهاي خدماتي مسجدرسول الله (ص)تاقبل ازسال1350توسط


فردي بنام ملااحمدکه هم موذن مسجدبوده وهم امورات نظافت وسايرکارهاي


خدماتي راانجام مي داده که ازسال1350به بعدمرحوم غلام رنجبري فرزندقاسم


اين امرمهم رابه عهده داشت که ايشان هم کارهاي خدماتي انجام مي دادوهم


موذن مسجدبودندتااينکه درسال1375که مرحوم غلام رنجبري دارفاني


رابدرودگفت اين اموربه فرزندش علي رنجبري محول گرديدتاسال 1390که توسط اداره


اوقاف وامورخيريه شهرستان ميناب براي مساجدخادم استخدامي ميزد


توسط آقاي شهريارشهرياري که هم متولي وهم هيئت امناء مسجدميباشد


آقاي مسلم رنجبري فرزندغلام رابعنوان خادم مسجدرسول الله(ص)معرفي نمودند


که ازآن تاريخ الي اکنون خادم مشغول به کارمي باشد.


مسجدرسول الله\ص\روستاي مازغ بالاباقدمتي يکصدوپنجاه سال

ضرب المثل/ آنان که غني ترند محتاج ترند

داستانک،خدادرهمه جا

داستانهاي طنز بهلول

تصاويربدون شرح ازساختمان سرايدارمدرسه روستا

داستانک /ماجراي عابد مغرور و جوان توبه کار

درسوگ فاطمه زهرا(س)

الله ,ص ,مسجدرسول ,مازغ ,مي ,مرحوم ,الله ص ,است که ,مسجدرسول الله ,که هم ,مرحوم کربلايي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله khanehvakashaneh شهر زیتونی من tajbakhshiyan1 تصویرگری کتاب کودکان وبلاگ استعدادهای پارسیان انسانی زیادی انسانی مهاجرت به کشور های جهان پرتو دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. چاپ مرکزي